Cấu hình domain

Cấu hình trỏ DNS

Nước ngoài:

 • My domain
 • Goddady
 • Namcheap

Việt Nam

 • Nhân Hòa
 • Mắt Bão
 • TenTen
 • PA

Cấu hình làm quen với Hosting

Cấu hình trên hosting

 • Làm quen với các giao diện Drict admin, cpanel
 • Addon domain
 • Tạo database, tạo user, tạo password
 • Kết nối

FTP tìm hiểu giao thức truyền tải file Winscp

Truyền tải file lên hosting

 • Tìm hiểu FTP
 • Cài đặt Winscp
 • Hướng dẫn sử dụng winscp
 • Truyền tải file từ máy tính lên Hosting